Решение за формирање на Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 36 став (1) точка (15) од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/2010, 08/2014, 02/2018, 03/2019 и 08/2021), а во врска со член 17 од Законот за младинско учество и младински политики („Служен весник на Република Северна Македонија“ бр.10), Претседателот на Совет  на Општина Крива Паланка го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е
За формирање на Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст