Записник за разгледување на апликациите по спроведениот Јавен повик за конституирање на Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка

Општина Крива Паланка во согласност со член 17 став (1) од Законот за младинско учество и младински политики („Служен весник на Република Северна Македонија“ бр.10) и член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/2010, 08/2014, 02/2018, 03/2019 и 08/2021), отпочна постапка за конституирање на Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка.

З А П И С Н И К
За разгледување на апликациите по спроведениот Јавен повик за конституирање на
Локално собрание на млади на Општина Крива Паланка

Големина на фонт
Контраст