Јавен повик за членови на иницијативен одбор за организација и оддржување на локално младинско собрание на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 38-г од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/2010, 8/2014, 2/2018, 3/2019 и 08/21), Претседателот на Совет на Општина Крива Паланка објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНО МЛАДИНСКО СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Големина на фонт
Контраст