Конкурс за доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти за учебната 2021/22

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10, 8/2014, 02/18 и 03/19), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-2150/17 од 19.07 2021 година за доделување на Стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка, како и Правилникот за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за подршка на млади таленти бр.09-2150/15 од 19.07.2021 година, Општина Крива Паланка објавува

КОНКУРС
за доделување на стипендии за талентирани ученици-средношколци и талентирани студенти кои учат и студираат во училиштата и факултетите во Република Северна Македонија во учебната/студиската 2021/2022 година

Потребни обрасци за ученици
Потребни обрасци за студенти

 

Големина на фонт
Контраст