Конкурс за доделување признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на општина Крива Паланка за учебна 2020/2021 година

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10, 8/14, 02/18 и 03/19), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-1150/25 од 28.04.2021 година за доделување на Признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на Општина Крива Паланка, Општина Крива Паланка објавува

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПРИЗНАНИЕ ЗА НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК  ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА И НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Пријава за доделување на признание

Биографија на наставникот

Доставени документи

Изјава за лични податоци

Големина на фонт
Контраст