Структура на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година

Буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година е проектиран на 421.051.329 денари.

При креирање на Буџетот почитувани се начелата на економичност и рационалност во трошењето на буџетските средства. Буџетот е изготвен врз основа на дефинирани програми, транспарентно планирање, дисциплинирано трошење и ригорозна контрола на непродуктивните расходи без да се наруши нормалното функционирање на буџетските институции.

Структура на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2021 година

Големина на фонт
Контраст