Конкурс за доделување на стипендии за спортисти-ученици за учебната 2020/21

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/2014, 02/2018 и 03/2019), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр. 09- од .08.2020 година за доделување на стипендии на ученици-спортисти во индивидуални спортови и ученици спортисти во екипни спортови кои учат во основните училиштa на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година, општина Крива Паланка обавува

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ ВО ИНДИВИДУАЛНИ СПОРТОВИ И УЧЕНИЦИ СПОРТИСТИ ВО ЕКИПНИ СПОРТОВИ КОИ УЧАТ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Правилник за условите, критериумите и правилата за доделување на стипендии за спортисти – ученици од основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија

Пријава за стипендирање на спортисти–ученици во основните училишта на подрачјето на општина Крива Паланка и средните училишта од Република Северна Македонија за учебната 2020/2021 година

Големина на фонт
Контраст