ОГЛАС за запишување ученици во прва година во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка во учебната 2020/21 година

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (Службен весник на Република  Македонија 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 16/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2014, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018) член 40 од Статутот на средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка,  Конкурсот за запишување ученици во јавните средни учлишта во учебната 2020/21 година во Република Северна Македонија, Училишната комисија за запишувaње ученици во средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка, објавува

О  Г  Л   А   С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ КРИВА ПАЛАНКА
ВО УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА

Преглед на наставни предмeти од основното образование предвидени во критериумите за рангирање успехот на учениците

Големина на фонт
Контраст