ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за првиот квартал во 2020 година

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18),  градоначалникот на општината Крива Паланка ги известува правните и физичките лица дека се распишува

 ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за
 првиот квартал во 2020 година

Големина на фонт
Контраст