Еколошки дозволи

Согласно новата законска регулатива, единиците на локалната самоуправа добија поголем обем на надлежности во делот на заштитата и унапредување на животната средина.
Според Законот за животна средина, од 01.01.2006г. започнува постапката за издавање на А и Б интегрирани еколошки дозволи.

Системот на интегрирани дозволи предвидува издавање на:

А интегрирани дозволи кои ќе ги издава Министерството за животна средина и просторно планирање. Овие инсталации ќе треба да ги исполнат барањата за Најдобри Достапни Техники (БАТ). Крајниот рок за постигнување на согласност со БАТ (Бест Авилаибле Тецхниљуес) е 2014г.

Б интегрирани дозволи кои ќе ги издаваат единиците на локалната самоуправа. Инсталациите што ќе подлежат на овие дозволи нема да бидат должни да ги исполнуваат барањата на БАТ, туку само да бидат во согласност со стандардите за гранични емисиони вредности.

Објава за изменета дозвола за усогласување со оперативен план за ДГПТУ „Дине Трејд“ увоз-извоз ДОО

Дозвола за усогласување со оперативен план за ДГПТУ „Дине Трејд“ увоз-извоз ДОО

Големина на фонт
Контраст