Заверка на норматив на угостителски објект

Вид - Име на услугата
Заверка на норматив на угостителски објект
Потребни документи
  1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за финансиски пршања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
  2. Уплатница
  3. Мени
Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел: заверка  на норматив

Прием на барањето

Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
  • По ПТТ пошта
Рок на жалба

Против Решението на градончалникот може да се поведе упрвен спор до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52  од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за угостителска дејност (Службен весник на РМ бр. 62/04 и 89/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.krivaplanka.gov.mk.

Големина на фонт
Контраст