Враќање на погрешно уплатени средства

Вид - Име на услугата
Враќање на погрешно уплатени средства
Потребни документи
  1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
  2. Уплатница
Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел: Повраток на погрешно уплатени средства

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашња

  1. Се разгледува барањето
  2. Се изготвува Решение за враќање на погрешно уплатените средства
  3. Се прави налог за враќање на средствата на барателот
Рок на реализација

Веднаш или во рок од 10 дена од приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
  • По ПТТ пошта
Рок на жалба
Законски основ

Закон за буџетите (Службен весник на РМ бр. 64/05….171/12) и Упатство за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи  (Служнен весник на РМ бр.114/09…. 27/2016)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.krivaplanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст