Упис во регистар на физички лица кои вршат угостителска дејсност од мал обем

Вид - Име на услугата
Упис во регистар на физички лица кои вршат угостителска дејсност од мал обем
Потребни документи

 

  • Барање за упис во регистар до Општина Крива Паланка, Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија (готов образец во Општинскиот центар за услуги или на www.krivapalanka.gov.mk – кој граѓанинот/клиент го пополнува);
  • Лична карта (копија);
  • Пријава до Државен пазарен инспекторат за исполнети минимално-технички услови;
  • Доказ за сопственост на објектот (имотен лист, договор за закуп или друг акт);
  • Уплатници.
Административна такса

1.  Административна такса по тарифен број 1

Износ: 50,00 денари (образец: ПП 50)

Трезорска сметка:100000000063095-НБРМ

Уплатна сметка: 840-138-03161

Приходна шифра: 722 313 00

Цел на дознака: Административна такса за упис во Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност

 

2. Административна такса по тарифен број 2

Износ: 250,00 денари на (образец: ПП 50)

Сметка: 100000000063095–НБРМ

Уплатна сметка: 840-138-03182

Приходна шифра:  722 315 00

Цел на дознака: Административна такса за издадено Решение за упис во регистарот

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува во  Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија.
Се изготвува Решение за упис во регистарот.

Рок на реализација

Во рок од  8 дена од денот на прием на Барањето ( Член 4-б став 1 од Законот за угостителска дејност).

Начин на доставување на услугата / документот

Лично подигање од архивата- ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата.

Рок на жалба
Законски основ

Закон за угостителска дејност; Закон за општа управна постапка; Закон за административни такси;  Закон за локална самоуправа.

Забелешка
Големина на фонт
Контраст