Прием и постапување по различни барања и поднесоци

Вид - Име на услугата
Прием и постапување по различни барања и поднесоци
Потребни документи
  1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура – готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
  2. Уплатница
Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари.

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 840 138 03182

Приходна шифра: 72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива

Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел: административна такса

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на Барањето ќе биде изготвен одговор на барањето во кој (доколку е одобрено) ќе биде наведен и начинот и рокот за постапување по барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето:

  • лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
  • по  пошта – со достава на адреса на барателот
Рок на жалба
Законски основ

Во зависност од видот на бараната услуга

Забелешка
Големина на фонт
Контраст