Одобрување на елаборат за заштита на животната средина

Вид - Име на услугата
Одобрување на елаборат за заштита на животната средина
Потребни документи
  1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина  – готов образец во ОЦУ и  web на Општина Крива Паланка, согласно Правилникот за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите или активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати („Сл. Весник на РМ“ бр. 44/13 и 111/14);
  2. Уплатница
Административна такса

Административна такса

Износ:  650 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: Трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел на дознака:  Административна такса

Прием на барањето

Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и  заштита на животната средина

Рок на реализација

15 дена од денот на прием на елаборатот

Начин на доставување на услугата / документот
  • Лично подигање од  ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
  • Доставна служба на Општина Крива Паланка
  • ПТТ
Рок на жалба

15 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за животна средина („ Сл. Весник на РМ“  бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187,13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18)

Забелешка
Големина на фонт
Контраст