Издавање на Уверение за платени даноци и такси

Вид - Име на услугата
Издавање на Уверение за платени даноци и такси
Потребни документи
  1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
  2. Лична карта на увид
  3. Уплатница
Административна такса

Административна такса

Износ: 100 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Уверение за платени даноци и такси

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Се изготвува Уверение за платени даноци

Рок на реализација

Веднаш или во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
  • По ПТТ пошта
Рок на жалба
Законски основ

Закон за данок на имот, член 35 (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.krivaplanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст