Издавање на Согласност за прекоп за одстранување на дефекти на јавни површини (водовод, канализациони, електро и други подземни инсталации)

Вид - Име на услугата
Издавање на Согласност за прекоп за одстранување на дефекти на јавни површини (водовод, канализациони, електро и други подземни инсталации)
Потребни документи

1.Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура – готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/правното лице го пополнува

2. Уплатница за административна такса

3. Техничка документација

Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 840 138 03182

Приходна шифра: 72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел: административна такса

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за изградба и одржување на комунална инфраструктура

Рок на реализација

Во рок од 3 дена од денот на приемот на Барањето ќе биде изготвен одговор на барањето и доколку е комплетно ќе биде  изготвена пресметка за износот кој треба да се уплати како гаранција дека барателот ќе ги доведе прекопаните површини во првобитна состојба, а кој потоа ќе биде вратен.

По извршената уплата ќе биде веднаш издадена Согласноста за прекоп.

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето:

  • лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
  • по  пошта – со достава на адреса на барателот

 

Рок на жалба
Законски основ

Одлука на Совет на општина Крива Паланка за утврдување на постапка за прекоп на јавни површини и начин на доведување на јавните површини во првобитна состојба

Забелешка
Големина на фонт
Контраст