Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење дејност

Вид - Име на услугата
Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење дејност
Потребни документи

1.Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за финансиски пршања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува

2. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за користење на јавни површини

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на Општината, Општински центар за услуги

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Се изготвува Решение за користење на јавни површини

Рок на реализација

Веднаш или во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во Барањето и тоа:

  • Лично подигање од  ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
  • По ПТТ пошта
Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот  може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за  данок на имот – Службен весник на РМ 61/04….23/2016)

Законски основ

Закон за комунални такси, член 20 (Службен весник на РМ бр.61/04,…23/2016) и тарифа 7 од Одлука за утврдување на висината на комунални такси од Општина Крива Паланка ( Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 6/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.krivaplanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст