Издавање на Решение за користење на музика во јавни локали

Вид - Име на услугата
Издавање на Решение за користење на музика во јавни локали
Потребни документи

1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за финансики прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува

2. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за користење на музика во јавни локали

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Се изготвува  Решение

Рок на реализација

Веднаш или во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
  • По ПТТ пошта
Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за  данок на имот – Службен весник на РМ 61/04….23/2016)

Законски основ

Закон за комунални такси (Службен весник на РМ бр. 61/04….192/15) и тарифа 5 од Одлука  за комунални такси на Советот на општина Крива Паланка (Службен гласник бр.6/2008)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.krivaplanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст