Издавање на Решение за данок на подарок и наследство (по барање на граѓанин/клиент)

Вид - Име на услугата
Издавање на Решение за данок на подарок и наследство (по барање на граѓанин/клиент)
Потребни документи
 1. Даночна пријава (образец ДИ)
 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. Договор за подарок или Решение за наследство (оригинал)
 4. Лична карта  (на увид)
 5. Уплатница
Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за данок на подарок и наследство

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања, проценител

 1. Се доставува Барањето до проценител
 2. Проценителот утврдува пазрна вредност на недвижноста
 3. Се враќа предметот во Одделението за финансиски прашања
 4. Службеното лице врз основа на проценетата вредност изготвува Решение за дaнок на наследство и подарок
Рок на реализација

Во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта
Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон  за даноци на имот, член 13 (Службен весник на РМ бр.61/2004…23/2016) и Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности на Општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.6/08)

Забелешка

Даночната пријава може да се симне и од веб старната на Општината www.krivapalanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст