Издавање на Решение за данок на имот (по барање на граѓанин/клиент)

Вид - Име на услугата
Издавање на Решение за данок на имот (по барање на граѓанин/клиент)
Потребни документи
  1. Даночна пријава (образец ДИ)
  2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
  3. Договор за купопродажба (копија)
  4. Договор за подарок (копија)
  5. Лична карта  (на увид)
  6. Уплатница
Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за данок на имот

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања, проценител

1. Даночнта пријава се доствува до проценител за утврдување вредноста на имотот

2. Проценителот ја утврдува пазарната вредност на  имотот

3. Се враќа предметот во Одделението за финнсиски прашања

4. Службеното лице врз основа на утврдента вредност на имотот изготвува Решение за данок на имот

Рок на реализација

Во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

  • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
  • По ПТТ пошта
Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за Данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за даноци на имот (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016) и Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности од општина Крива Паланка (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.6/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.krivaplanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст