Издавaње на одобрение за надградба на објект (е-услуга)

Вид - Име на услугата
Издавaње на одобрение за надградба на објект (е-услуга)
Потребни документи

Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина (барањето е електронски и се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk)

  1. Одобрен Идеен проект
  2. Административна такса за барање
  3. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
  4. Копие од катастарски план од АКН (не постар од 6 месеци)
  5. Основен проект во pdf и dwg со потребни фази (архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
  6. Ревизија на основен проект
  7. Позитивно мислење за механичка отпорност од ИЗИИС-Скопје
  8. Изјава од проектант дека објектот е веродостојно прикажан
  9. Полномошно за подносител
Административна такса

Административна такса Тарифен број 87

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-2550  II-кат-1050

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за надградба

Прием на барањето

Електронски кое се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

Во рок од  5 дена од денот на прием на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања
Рок на жалба

15 дена од приемот на Одобрението

Законски основ

Законот за градење, член 59

Забелешка

Дополнување на услугата: 15 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Големина на фонт
Контраст