Издавање на одобрение за измени во тек на градење (е-услуга)

Вид - Име на услугата
Издавање на одобрение за измени во тек на градење (е-услуга)
Потребни документи

Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, сообраќај и  заштита на животна средина (барањето е електронски и се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk)

  1. Административна такса за барање
  2. Правосилно одобрение
  3. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
  4. Претходно одобрен Основен проект
  5. Дополнување на Основен проект-Анекс во pdf и dwg со потребни фази(архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
  6. Ревизија на основен проект
  7. Полномошно за подносител
Административна такса

Административна такса Тарифен број 92

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-2550  II-кат-1050

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за измени во тек на градење

Прием на барањето

Електронски и се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

Во рок од  5 дена од денот на комплетирање на предметот

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања
Рок на жалба

15 дена од приемот на Одобрението

Законски основ

Законот за градење, член 69 (доколку не се влијае на исполнување на кое било основно барање за гардбата и не се менува усогласеноста на градбата со параметрите од урбанистички план)

Забелешка

Дополнување на услугата: 15 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Големина на фонт
Контраст