Издавање на извод од урбанистички план

Вид - Име на услугата
Издавање на извод од урбанистички план
Потребни документи
  1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
    – Барањето е електронски кое се поднесува во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk или
    – хартиено, готов образец во ОЦУ (Општински центар за услуги) –кој граѓанинот/клиент  го пополнува
  2. Копие од катастарски план (оригинал)
  3. Имотен лист
  4. Уплатница-Административна такса
Административна такса

Административна такса, Тарифен број 80

Износ: за објекти до 500 м2 – 550 денари

за објекти над 500 м2 – 800 денари,

за бензински пумпи 2250 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 138 03182

Приходна шифра:  72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на извод од урбанистички план

Прием на барањето

во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk или Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

Во рок од 10 дена од денот на прием на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk   или на начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

-лично подигање од ОЦУ од страна на подносител-бартел на услугата

-по ПТТ пошта

Рок на жалба
Законски основ

Закон за урбанистичко планирање член 57 ( Службен весник на Р.С.М. бр.32/20)

Забелешка

Барање на е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk или Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.krivaplanka.gov.mk

Големина на фонт
Контраст