logo

Соопштенија

Заштита на животна средина

Надлежности на општините во управувањето со животната средина Закон за животна средина (Сл. Весник на РМ 53/05)Мониторинг на состојбата со животната средина • Општините може да формираат локални мониторинг мрежи•…

Документи

Статут на Општина Крива Паланка Стратешки план за локален развој – прв дел Стратешки план за локален развој – втор дел Локален акциски план за родова рамнпоравност Локална ИКТ Стратегија…

Говори на градоначалникот

Говор на градоначалникот Арсенчо Алексовски, Свечена седница на Совет на општина Крива Паланка, 25 август 2014 (Збратимување со општина Свидник, Пуштање во употреба на плоштадот Карпошово востание и административно-деловен објект)…

Дневен ред на 15-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(04/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Изработка на генерален урбанистички план на град Крива Паланка за површина од 582,5 Хе

Оглас за дозволи за општински линиски превоз

Врз основа на член 19, од Законот за превоз во патниот сообраќај (Сл.Весник на Р.М бр.68 /2004, бр.127 / 2006 и бр.114/2009 год.)  и член 24 од Одлуката за уредување…

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(04/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Набавка на компјутери, компјутерска опрема: HARDWARE и SOFTWARE, тонери и сервисирање на мрежа и компјутерска опрема

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

(03/2010) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ – Услуги од градежна механизација

Дневен ред на 14-та седница на совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в…

Соопштение до граѓаните

Почитувани граѓани, Општина Крива Паланка во соработка  со Општина Ќустендил и Овоштарскиот институт  од Ќустендил Р.Бугарија ја организира втората средба на тема ,,Кроење на овошките и нивна заштита“.