Дневен ред на 23-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловодникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 23-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 30.06.2015 година (вторник) во 15,00 часот.

Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записници  од 20, 21 и 22-та седница на Советот.

1. Предлог – Одлука за пристапување на Општина Крива Паланка како соосновач на Здружение за рурален развој Локална Акција Група Осоговски Лисец;

2. Предлог – Одлука за доделување на стипендии за подршка на млади таленти од Општина Крива Паланка;

3.Одлука за изменување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за 2015 година;

4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 480/2 во К.О Б,с, Општина Крива Паланка;

5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 823 и 819  во К.О Крива Паланка;

6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1430/1 во К.О Дурачка река, Општина Крива Паланка;

7. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 6741/2; к.п. 6740/2; во К.О Крива Паланка, Општина Крива Паланка;

8. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 52 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2961 и  к.п. бр. 2962 во К.О Мала Црцорија, Општина Крива Паланка;

10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 814 во К.О Конопница, Општина Крива Паланка;

11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2605 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9295/6 во К.О Градец, Општина Крива Паланка;

13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1649 и 1650 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

14. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 5133/8 и 5133/ во К.О Жидилово, Општина Крива Паланка;

15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 290/1 и 290/3 во К.О Мождивњак, Општина Крива Паланка;

16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9604 во К.О Градец, Општина Крива Паланка;

17. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за период 2015 година;

18. Предлог – Одлука за давање поддршка за реализација на проект (Трилогија од народни  изворни фолк мелдии од Криворечието“;

19. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на нов Статут ЛУ Градски Музеј – Крива Паланка;

20. Предлог  – Иницијатива за поведување на постапка за именување на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка:

21. Предлог – Иницијатива за поведување на постапка за именување на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во Општина Крива Паланка;

22. Предлог – Листа за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Крива Паланка.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
М-р. Борче Стојчевски,с.р.