Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука и формулар за неспроведување на стартегиска оцена  за планска програма за изработка на ЛУПД со намена Е-инфраструктура – ТС 10(20) за ВИП оператор, на дел од к.п. 844, м.в. „Нерезина“ с.Конопница, Општина Крива Паланка.