Известување за граѓаните -Елаборат за заштита на животната средина

Почитувани,

Јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија изработува тендерска документација за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија (тендер бр. 7), со заем од Светска Банка.

Во рамките на тендерската документација изготвен е и Елаборат за заштита на животната средина кој е де даден во прилог.

Елаборат за заштита на животната средина за рехабилитација и реконструкција на локалната патна мрежа во Република Македонија

Environmental Impact Assessment Report  for Reconstruction and Rehabilitation of the Local Road Network Project in Republic of Macedonia