Дневен ред на 13-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 13-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 12.05.2014 година (понеделник) во 15 часот.

Дневен ред

1. Предлог – Решение за престанок на мандат на член на Советот на Општина Крива Паланка;
2. Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Советот на Општина Крива Паланка:
3. Предлог – Решение за престанок на мандат на член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите;
4. Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите;
5. Предлог – Решение за престанок на мандат на член на Комисијата за финансии и буџет;
6. Предлог – Решение за верификација на мандат на член на Комисијата за финансии и буџет;
7. Предлог – Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот за 2014 година;
8. Предлог –  Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка К 1, К 2  и К 3 за I квартал во 2014 година;
9.Предлог – Одлука за усвојување на Програма за спроведување на мерки на превентивна дезинсекција и деретизација како општа мерка за заштита на населението од заразни болести;
10. Предлог – Одлука за набавка на патничко моторно возило за потребите на Општина Крива Паланка;
11. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на Североисточен плански регион 2009 – 20014 за 2013 година;
12. Предлог –Одлука за усвојување на Годишен извештај за работење на Центарот за развој на Североисточен плански регион во 2013 година;
13. Предлог –  Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај од финансиското работење на Центарот за развој на североисточен плански регион на редовна жиро-сметка во 2013 година;
14. Предлог –  Одлука за  усвојување на Годишен финансов извештај за работењето на ЗЈП ЕКО-ЗОНА за 2013 година;
15. Предлог – Одлука за давање согласност за зголемен број на деца по групи во ОЈУДГ „Детелинка“- Крива Паланка;
16. Предлог – Одлука за давање согласност за донесување на Статут на ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка;
17. Предлог – Одлука за давање согласност за донесување на Правилник за реализација и систематизација на работните места, работите и работните задачи на вработените ОЈУДГ „Детелинка“ – Крива Паланка;
18.  Предлог –  Одлука за давање соглалсност за измени и дополнлување на Правилникот за организација и систематизација на работните места во ОУД „Боро Менков“– Крива Паланка;
19. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од ОУ „Илинден“;
20.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласуање со намените за КО Костур за кп.бр.1345 сопственост на РМ;
21.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласуање со намените за КО Кркља за кп.бр.2791 сопственост на Ѓорѓиева Саразин Славица, Ѓорѓиевска Милевка, Ѓорѓиевски Ацо, Ѓорѓиевски Ѓорѓа и Ѓорѓиевски Стојчо;
22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се извршува усогласување со намените за КО Мождивњак за кп.бр.178 и 179 сопственост на Николовски Добривој и Стојановски Драган;
23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласуање со намените за КО Дурачка река за кп.бр.550/2, кп.564 и кп.бр.565  сопственост на Марковски Насе и кп.бр.550/1 и 550/3  сопственост на  РМ;
24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласуање со намените за КО Крива Паланка за кп.бр.1246/2 сопственост  на Стоилков Миле;
25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска доклументација за градежна парцела составена од дел  од кп.бр.6528 во КО Конопница за спорт и рекреацкија во Општина Крива Паланка
26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за градежна парцела составена од дел од кп.бр.6528 во КО Конопница, лесна индустрија во Општина Крива Паланка;
27. Предлог – Одлука за усвојување на програма за утврдување на потреба за изработување и донесување на општи акти за изградба во селата кои немаат урбанистичка документација во Општина Крива Паланка за 2014 година;
28. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за поставување урбана опрема на територија на Општина Крива Паланка:
29. Предлог – Одлука за формирање на заедничка комисија и именување на членови на заедничка комисија;


СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
М.р. Борче Стојчевски,с.р.