Објава за спроведување на стратегиска оцена за плански документ

Одлука и формулар за спроведување на стартегиска оцена за плански документ Регионален план за управување со отпад за Североисточниот плански регион

Документ за корелација со целите на Регионалниот план за уптавување со отпад на СИПР

Мапа на Североисточниот плански регион