Дневен ред на 12-та седница на Советот на општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 12-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 13.03.2014 година (четвртoк ) во  15 часот.

Дневен ред:

-Извештај за безбедноста  во  Општина Крива Паланка –
(затворена седница со почеток во 14:30 часот)

1. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка за 2013 година;
2. Предлог – Одлука  за усвојување  на Завршна сметка на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка  за 2013 година;
3. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ОУ „Илинден“  Крива Паланка за 2013 година;
4. Предлог – Одлука усвојување на Завршна сметка на ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка  за 2013 година ;
5. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на СОУ „Ѓорче Петрорв“- Крива Паланка за  2013 одина;
6. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2013 година;
7. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЛУ „Градски музеј“ – Крива Паланка за 2013 година;
8. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општина Крива Паланка за  2013 година;
9. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за авто такси превоз на патници во општина Крива Паланка;
10. Предлог  – Одлука за изменување на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за 2014 година;
11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за кп.бр. 2534/1 во КО Конопница во Општина Крива Паланка;
12. Предлог – Одлука за утврдување за   донесување  на урбанистичко планска  документација со која ке се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2575 во КО Конопница во Општина Крива Паланка;
13. Предлог –Одлука за утврдувањее за  донесување  на урбанистичко планска  документација со која ке се изврши усогласување на намените за кп.бр. 7571 во КО Конопница во Општина Крива Паланка;
14. Предлог –  Одлука за утврдување за  донесување  на урбанистичко планска  документација со која ке се изврши усогласување на намените за кп.бр. 9578 во КО Градец во Општина Крива Паланка;
15. Предлог –  Одлука за  утврдување за донесување  на урбанистичко планска  документација со која ке се изврши усогласување на намените за кп.бр. 36  во КО Конопница;
16. Предлог – Одлука за  утврдување за донесување  на урбанистичко планска  документација со која ке се изврши усогласување на намените за кп.бр. 2683 во КО Моздивњак во Општина Крива Паланка;
17. Предлог – Одлука за утврдување за  донесување  на урбанистичко планска  документација со која ке се изврши усогласување на намените за кп.бр. 4231 и 4270 во КО Крива Паланка;
18.  Предлог – Решение за разрешување на директор – одговорен уредник, управител на Јавно радиодифузно претпријате РАДИО КРИВА ПАЛАНКА – Крива Паланка;
19. Предлог – Одлука за аплицирање  на проект  „Создавање на предуслови за развој на туризмот и мобилност во село Градец преку изработка на проектна документација за патна инфраструктура”;
20. Предлог – Одлука за аплицирање  на проект „Создавање на предуслови за рурален развој во село Конопница и село Т’лминци преку изработка на проектна документација за патна инфраструктура”;

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
М.р. Борче Стојчевски,с.р.