Дневен ред за 10-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  с в и к у в а   10-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 18.12.2009 година (петок) во 14 часот.

 Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

 1. Презентација на Идеен проект за изградба на мини хидроцентрали на цевководот Калин Камен – Крива Паланка (резервоар) и на цевководот Станци (фабрика за вода) – Крива Паланка;
 2. Нацрт – Буџет на Општина Крива Паланка за 2010 година;
 3. Предлог – Одлука за формирање на Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот;
 4. Предлог – Одлука за давање на согласност за подготовка, аплицирање и имплементација на Проект „Осогово – зона за одмор, туризам и спорт“;
 5. Предлог – Одлука за давање на согласност за подготовка, аплицирање и имплементација на Проект „Воведување на комуникационен информационен систем во насока на Е – Влада“;
 6. Предлог – Одлука за реконструкција на постојниот инсталиран систем за јавно осветлување во Крива Паланка;

Големина на фонт
Контраст