Дневен ред на 6-та седница на Совет на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоурпава („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 6-тата седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 23.09.2013 година (понеделник) во  15 часот.       
Д н е в е н   р е д:

1. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности за учениците од III–то,  VI-то и VIII-мо одделение (осумогидишно и деветогодишно) одделение од ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
2. Предлог – Одлука за отварање на донаторска сметка ОУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка;
3. Предлог – Одлука за давање на услулга за зимско одржување на улици, тротоари и локални патишта во Крива Палнака за 2013/2014 година;
4.Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за зимско одржување за 2012/2013 година;
5. Предлог  – Одлука за усвојување на Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта на Општина Крива Паланка за 2013/2014 година;
6. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за рабаота на СОУ „Ѓорче Петров“-Крива Паланка за учебната 2012/2013 година;
7. Предлог – Одлукa за усвојување на Годишна програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“-Крива Паланка за учебната 2013/2014 година;
8. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка за 2012/2013 година;
9. Прредлог – Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУД „Боро Менков“-Крива Паланка за 2013/2014 година;
10. Предлог – Одлука за Годишен извештај за работа на ДГ „Детелинка“-Крива Паланка за учебната 2012/2013 година;
11. Предлог – Одлука за Годишна програма за работа на ДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за учебната 2013/2014 година;
12. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка за учебната 2012/2013 година;
13. Предлог – Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Јоаким Крчовски“-Крива Паланка за учебната 2013/2014 година;
14.Предлог – Одлука  за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ „Илинден“-Крива Паланка за учебната 2012/2013 година;
15. Предлог – Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Илинден“-Крива Паланка за учебната 2013/2014 година;
16. Предлог –  Одлука за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите;
17. Предлог – Решение за формирање Одбор за доделување награди и признанија на Општина Крива Паланка;
18. Предлог –  Одлука за утврдување за донесување на урбанистичк-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.1452;
19. Предлог – Одлука  за утврдување за донесување на урбанистичк-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.3561/1; и
20. Предлог – Одлука  за утврдување за донесување на урбанистичк-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.1326;
21.  Предлог – Одлука за дополнување на Програмата за изработка на уранистички планови и локална урбанистичка планска документација за општина Крива Паланка за 2013 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
М.р. Борче Стојчевски,с.р.