Дневен ред на 53-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува 53-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 28.02.2013 година (четврток ) во 12.00 часот. Седницата ќе се одржи со следниот
Д н е в е н   р е д:

Усвојување на записници од 49-та, 50 и 52 седница на Советот.

1. Предлог –  Одлука за усвојување на завршна сметка на Буџетот на ЕЛС Крива Паланка за 2012 година;

2. Предлог –  Одлука – утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п.1686/1 и 1686/2  на Ѓоргиевски Душан  ул..„Илинденска“ – Крива Паланка;

3. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 555 – Китановски Славчо и Станојковски Миле ул.„Ристена Гогова“ – Крива Паланка;

4. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 269/3  – Стојановски Зоран ул.„8-ми Септември“ – Крива Паланка;

5. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 421 – Ангеловска Благица нас. Лозаново  – Крива Паланка;

6. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 722/2 и 723/2  – Тасев Ристо  село Б’с – Крива Паланка,  Крива Паланка;

7.Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените на к.п. 6754 – Спасовски Моме Крива Паланка

8. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за к.п. 2586, 2594 и 2596  во КО Крива Паланка;

9. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за к.п. 587 во КО Станци – Крива Паланка;

10. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за к.п.309 КО Крива Паланка;

11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од изработка на локална урбанистичка планска документација за к.п.671 КО Варовиште –  Крива Паланка;

12. Предлог – Одлука за усвојување Предлог –Програма за социјална заштита за 2013 година:

13. Предлог – Одлука за усвојување Предлог акционен план за социјална заштита за 2013 година;

14.Предлог – Одлука за усвојување на Програма за финансирање на активностите во рамките на манифестацијата Град на култура   Крива Паланка  2013 година;

15. Предлог –Одлука за усвојување на  Извештај по Програмата за реалилзација на Елаборатот за режимот на сообраќај во поширокото централно подрачје на град Крива Паланка за 2012 година;

16. Предлог –  Одлука за усвојување на Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во Општина Крива Паланка за 2012 година;

17. Предлог – Одлука за  аплицирање  на проект ,,Aсфалтирање на локален пат село Градец,  локација Училиште – Испосница на Св. Јоаким Осоговски,  во должина од 350м”;

18 . Предлог -Одлука за аплицирање  на проект ,,Изградба на локален пат во село Конопница до м.в.Спас  во должина од  1650 м”;

19. Предлог – Одлука за аплицирање  на проект ,,Регулација на поројот Белево – Крива Паланка во Крива Паланка”;

20. Предлог – Одлука за аплицирање  на проект ,,Културата ги поврзува луѓето“– Крива Паланка;

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Претседател,
Милка Митовска

Големина на фонт
Контраст