Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3883/2/2012
Изработка на основен проект за регулација на дел од минор коритото и партерно уредување на мајор коритото лево и десно по течението на Крива Река кои  започнуваат од локалитетот на Градски базен кај Мотел Македонија до Куков Дол населба Бегови Бавчи – Крива Паланка во должина од 2 км и 800 м за потребите на Општина Крива Паланка