Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3772/2/2012
Геомеханички истражни работи за изградба на армирано бетонски мост (проста греда ) на локалитет Куков Дол и изградба на армирано бетонски потпорни ѕидови кои се составен дел на улици во град Крива Паланка