Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3660/2/2012
Набавка на новогодишни украси за украсување на Општина Крива Паланка за 2013