Оглас за барање за прибирање на понуди

Број на оглас: 19-3332/2/2012
Замена на кровен покривач, опшивка на оџачки канали на згради сопственост на Општина Крива Паланка изградени на ул. Моша Пијаде КО Крива Паланка и на место викано Калин Камен КО Кркља