Дневен ред на 29-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 29-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 06.11.2019 година (среда ) во 14.00 часот.

Д н е в е н   р е д:
Усвојување на записник од свечена седница и 28-та седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот  на Општина Крива Паланка  за  К1 ,К2 и К3  зa  III квартал зa 2019  – Крива Паланка;
 2. Предлог – Одлука за изменување и дополнивање  на Буџетот на Општина Крива Паланка  за 2019 година;
 3. Предлог –Одлука за отстапување на е-отпад  на Општина Крива Паланка  на ДОО ЕЛКОЛЕКТ од Скопје;     
 4. Предлог – Одлука за искнижување од деловните книги на расходуваната електронска и електрична опрема;  
 5. Предлог – Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на образование за 2020 година;
 6. Предлог – Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на развој на информатичка технологија за 2020  година;
 7. Предлог – Програма за активности на Општина Крива Паланка во областа на спорт за 2020 година;
 8. Предлог – Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на културата и културните манифестации за 2020 година
 9. Предлог – Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на Локалниот економски развој за 2020 година;
 10. Предлог – Програма за социјална, детска и здравствена заштита во Општина Крива Паланка за 2020 година;
 11. Предлог – Програма на Општина Крива Паланка од областа на соработка  со здруженија на граѓани и фондации за 2020 година;
 12. Предлог-Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на еднаквите можности за 2020 година;
 13. Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалната водоводна и канализациона мрежа во Општина Крива Паланка за 2020 година;
 14. Предлог – Програма за уредување на градежно земјиште во Општина Крива Паланка за 2020 година;
 15. Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Крива Паланка за 2020 година;
 16. Предлог – Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување во Општина Крива Паланка за 2020 година;
 17. Предлог – Програмата за јавна чистота во град Крива Паланка за 2020 година;
 18. Предлог- Програма за уредување и одржување на градското  зеленило  во Крива Паланка за 2020 година;
 19. Предлог –Одлука за дефинирање на граница на опфат на улици во Општина Крива Паланка;
 20. Предлог –Одлука за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување на финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Крива Паланка;
 21. Предлог –Програма за изработка на техничка документација -Основен сообраќаен проект за режимот на сообраќај на улиците во Општина Крива Паланка и нивна реализација;
 22. Предлог-Програма за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2020 година;
 23. Предлог – Програма за превентивна дезинсекција и деретизација во Општина Крива Паланка за 2020 година;
 24. Предлог- Програма за третирање на кучиња скитници на подрачјето на Општина Крива Паланка за 2020 година;
 25. Предлог – Програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во општина Крива Паланка за 2020 година;
 26. Предлог – Програма за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасување, противпожарна заштита и управување со кризи за 2020 година;
 27. Предлог-Решение за разрешување на член на Училишен одбор на СОУ Ѓорче Петров –Крива Паланка;
 28. Предлог-Решение за именување на член на Училишен одбор на СОУ Ѓорче Петров –Крива Паланка;
 29. Предлог-Одлука за давање согласностна Одлуката за набавка на моторно возило на ОУЈДГ Детелинка;
 30. Предлог-Одлука за предавање на движни ствари – фотоволтаичен соларен систем   на ООУ Илинден;
 31. Предлог-Одлука за предавање на движни ствари – фотоволтаичен соларен систем   на ООУ Јоаким Крчовски;
 32. Предлог-Одлука за предавање на движни ствари – фотоволтаичен соларен систем   на  СОУ Ѓорче Петров;
 33. Предлог-Одлука за формирање на Совет за туризам;
 34. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект за „Изработка на техничка документација за изградба и уредување на Спортско-рекреативен центар на туристички локалитет Калин Камен во општина Крива Паланка“;
 35. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 2523/1 во К.О. Осиче, Општина Крива Паланка;
 36. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за за к.п.бр.148/2 и дел од к.п.147во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 37. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.2631 во К.О.Мождивњак, Општина Крива Паланка;
 38. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.1515 во К.О. Кркља, Општина Крива Паланка;
 39. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.545 во К.О.Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 40. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.641 во К.О.Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 41. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.463 и дел од к.п.бр.462/2 во К.О. Дрење, Општина Крива Паланка;
 42. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр.636 во К.О. Крива Паланка , Општина Крива Паланка;
 43. Предлог –Одлука за ставање вон правна сила на Одлука на совет бр.09-463/45 од 09.03.2017 година за к.п.бр.6705/1 во КО Крива Паланка.

          

                                                                          

   СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                                    Претседател,
                                                                                                        Изабела Павловска , с.р.