ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за треттиот квартал во 2019 година

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),  Градоначалникот на општината Крива Паланка ги известува правните и физичките лица дека се распишува

 ЈАВЕН ПОВИК
за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови за
треттиот
квартал во 2019 година

 

Големина на фонт
Контраст