Дневен ред на 32-та седница на Совет

Врз основа на член 35 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 5/08), претседателот на Советот на Општина Крива Паланка  свикува   32-та седница на Советот на Општина Крива Паланка за 30.09.2011 година (петок) во 14 часот.

Седницата ќе се одржи со следниот

Д н е в е н   р е д:

1.Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2010/2011 година;

2. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка за 2011/2012 година;

3. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2010/2011 година;

4. Предлог – Одлука за за усвојување на Програма за работа на ООУ „Илилнден“ – Крива Паланка за 2011/2012 година;

5. Предлог – Одлука  за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2010/2011 година;

6. Предлог –Одлука за усвојување на Програма за работа наООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2011/2012 година;

7. Прдлог –  Одлука за усвојување на Извештај на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2010/2011 година;

8. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2011/2012 година;

9. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на „Детелинка“ – Крива Паланка за 2010/2011 година;

10. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на „Детелинка“ – Крива Паланка за 2011/2012 година;

11. Информација на Градоначалникот за аплицирање  на проекти  на Општина Крива Паланка  по програмата за  прекугранична  соработка  втор повик  ИПА 2;

12. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2011;

13.Предлог –Одлука за  доделување на финансиски средства на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка;

14. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за востановување општински признанија и награди;

15. Предлог – Одлука за преотстапување на товарно моторно возило без надоместок на ЈП „Комуналец“;

16. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за зимско одржување за 2012 година;

17. Предлог – Одлука за давање соглалсност на барањето за формирање на паралелки со помал број на ученици; и

18. Советнички прашања.

Големина на фонт
Контраст