Услови за добивање места на кои може да се истакнуваат изборни плакати

Врз основа на член 78 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр.40/06, 127/06, 138/08, 148/08, 155/08, 63/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 31/15, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 67/17, 125/17 и 35/18) и Одлуката за утврдување на места на кои може да се истакнуваат изборни плакати бр.09-3130/109 од 07.11 2016 г. на Советот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр.9/2016), Општина Крива Паланка на ден 28.03.2019 година, донесе

Услови за добивање места на кои може да се истакнуваат изборни плаката

(за претседателски избори 2019 година)