Дневен ред на 21-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 21-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 14.03.2019 година (четврток ) во 15,00 часот.

Дневен  ред:

Усвојување на записник од 20-та седница

 1. Предлог-Одлука за усвојување на Извештај  за реализирани активности по Програмата  за култура за 2018 година
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај по Програмата за работа на ЛУ Градски музеј – Крива Паланка за 2018 година;
 3. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај за работа на ЛУ „Градски Музеј“ – Крива Паланка за 2018 година;
 4. Предлог – Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЛУ Градски музеј – Крива Паланка за 2018 година;
 5. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Основното училиште „Илинден“ Крива Паланка за 2018 година;
 6. Предлог-Одлука за усвојување на Завршна сметка на Основното училиште „Јоаким Крчовски“ Крива Паланка за 2018 година;
 7. Предлог-Одлука за усвојување на Завршна сметка на Средното општинско  училиште „Ѓорче Петров“ Крива Паланка за 2018 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинска јавна установа за деца – Детска градинка „Детелинка“ Крива Паланка за 2018 година;
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на Општинскиот ученички дом „Боро Менков“ Крива Паланка за 2018 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка за 2018 година;
 11. Предлог- Одлука за усвојување на Завршна сметка на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година;
 12. Предлог-Одлука за процена на пазарна вредност по зони на недвижен имот, градежно изградено, неизградено и земјоделско земјиште во општина Крива Паланка;
 13. Предлог-Одлука за  доделување на признание за најуспешен просветен работник во одделенска настава и признание за најуспешен просветен работник во предметна настава во основно и средно образование на територијата на општина Крива Паланка за учебната 2018/2019 година;
 14. Предлог-Правилник за условите, критериумите  и правилата  за доделување  признание  за најуспешен просветен работник во одделенска настава и најуспешен просветен работник во предметна настава на територија  на општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за отпочнување на постапка за редовно ажурирање на процената на загрозеност на подрачјето на општина Крива Паланка од сите ризици и опасности;
 16. Предлог-Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина  Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 465/2 , дел од к.п. бр.465/1 , дел од к.п. бр.323 и дел од к.п.324 во   К.О. Кошари, општина Крива Паланка;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 834 во К.О. Костур, општина Крива Паланка;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9803 и дел од к.п.бр.9817 во К.О. Градец, општина Крива Паланка;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1597 во К.О. Крива Паланка, општина Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3371 во К.О. Мала Црцорија , општина Крива Паланка;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 366 во К.О. Варовиште , општина Крива Паланка;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 3209/2 ,дел од к.п.3209/1,дел од к.п.бр.3213 и дел од к.п.бр.3214 во К.О. Крива Паланка, општина Крива Паланка;
 24. Предлог-Одлука за преостапување  на товарно  моторно возило без надоместок.

                    

                                                                        СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

               Претседател,

           Изабела Павловска ,с.р