Јавен повик за организирање на волонтерска работа и ангажирање на волонтери во Општина Крива Паланка

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), а во врска со член 6 став 1 алинеја 5 од Законот за волонтерството („Службен весник на РМ“ бр. 85/07, 161/08 и 147/15) и Програмата за волонтирање во Општина Крива Паланка бр.08-2439/1 од 15.11.2017 година, Општина Крива Паланка објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за организизирање на волонтерска работа и ангажирање на волонтери
во Општина Крива Паланка

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

Големина на фонт
Контраст