Дневен ред на 16-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 16-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 12.11.2018 година (понеделник  ) во 14,00 часот.

Дневен ред:

Усвојување на записник од 15-та седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот  на Општина Крива Паланка  за  К1 ,К2 и К3  зa  II квартал зa 2018  – Крива Палнака;
 2. Предлог – Решение за разрешување член на Управниот Одбор на ЈП “КАЛИН КАМЕН“ – Крива Паланка;
 3. Предлог – Решение за именување член на Управниот Одбор на ЈП “КАЛИН КАМЕН“  – Крива Паланка;
 4. Предлог – Решение за разрешување член на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка;
 5. Предлог – Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансово работење на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка
 6. Предлог – Решение за разрешување на членови на Управниот Одбор на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
 7. Предлог – Решение за именување на членови на Управен Одбор на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка;
 8. Предлог-Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма на назначување на ликвидатор на Заедничко јавно претпријатие  за управување  со отпад во Североисточниот плански регион  ЕКО-ЗОНА Куманово ;
 9. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2554 во К.О Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.7810 во К.О. Конопница Општина Крива Паланка;
 11. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр.745 во  К.О. Лозаново, Општина Крива Паланка;
 12. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 1808 во  К.О. Дурачка Река, Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 6742  во  К.О. Крива Паланка  , Општина Крива Паланка;
 14. Предлог–Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр.1517 и дел од к.п.бр.1519 во  К.О. Подржи коњ, Општина Крива Паланка ;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 77 во  К.О.  Мождивјак, Општина Крива Паланка;
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за кп. бр. 7570 во  К.О. Конопница , Општина Крива Паланка;
 17. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект;
 18. Предлог Одлука за намера за домашно долгорочно задолжување  во рамки на Проектот за подобрување  на општинските услуги  МСИП 02/2018;
 19. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект ;
 20. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата;
 21. Предлог –Решение за именување членови на Општински совет за превенција на детско престапништво во Општина Крива Паланка;
 22. Советнички прашања.       

                                                                      СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

                                                                                                                    Претседател,

                                                                                                        Изабела Павловска , с.р.