Дневен ред на 14-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 14-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 10.09.2018 година (понеделник ) во 14,00 часот.

Дневен  ред:

Усвојување на записник од 13-та седница

 1. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2017/2018 година;
 2. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка за 2018/2019 година;
 3. Предлог – Решение за разрешување член на Училишниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;
 4. Предлог – Решение за именување член на Училишниот одбор на СОУ „Ѓорче Петров“ – Крива Паланка;
 5. Предлог- Одлука за давање согласност на барањето за формирање на паралелки со помал број на ученици за учебната 2018/2019 година за СОУ „Ѓорче Петров“;
 6. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“– Крива Паланка за 2017/2018 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски“ – Крива Паланка за 2018/2019 година;
 8. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Јоаким Крчовскил“ – Крива Паланка за 2018-2019 година;
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ООУ „Илинден “– Крива Паланка за 2017/2018 година;
 10. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2018/2019 година;
 11. Предлог – Мислење за изведување на ученички екскурзии на ООУ „Илинден“ – Крива Паланка за 2018/2019 година;
 12. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУД „Боро Менков“– Крива Паланка за 2017/2018 година;
 13. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУД „Боро Менков“ – Крива Паланка за 2018/2019 година;
 14. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2017/2018 година;
 15. Предлог – Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУЈДГ „Детелинка“ – Крива Паланка за 2018/2019 година;
 16. Предлог –Одлука за давање согласност на измена на годишниот план за вработување за 2018 година на ЈП Комуналец ;
 17. Предлог-Решение за формирање Одбор за одбележување награди и признанија на Општина Крива Паланка;
 18. Предлог –Одлука за давање согласност на  измена на годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Крива Паланка;
 19. Предлог –Одлука за обезбедени финансиски сретства за пополнување на работното место преку трајно преземање;
 20. Предлог-Одлука за давање согласност за вршење на промена на Фондацијата за развој на информатичките технологии – ИНФОРМАТИЧКИ ЦЕНТАР – Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7027 во КО Крива Паланка , Општина Крива Паланка ;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7675 во К.О.Конопница ,Општина Крива Паланка ; и
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п.бр. 9635 и к.п.бр.9637 во К.О. Градец,, Општина Крива Паланка,
 24. Советнички прашања

Седницата ќе се одржи во салата за совет на Општина Крива Паланка .

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска ,с.р

Големина на фонт
Контраст