Конкурс за доделување на признание за најуспешен просветен работник на територијата на oпштина Крива Паланка за учебна 2017/2018

Врз основа на член 61 од Статутот на Општина Крива Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10 и 8/2014), а во врска со Одлуката на Совет на Општина Крива Паланка бр.09-1110/71 од 19.04.2018 година за доделување на Признание за најуспешен просветен работник на територијата на oпштина Крива Паланка и  Правилникот за условите, критериумите и правилата за доделување признание за најуспешен просветен работник донесен од страна на Советот на Општина Крива Паланка бр.09-1110/73 од 19.04.2018 година Општина Крива Паланка објавува

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПРИЗНАНИЕ ЗА НАЈУСПЕШЕН ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Големина на фонт
Контраст