Дневен ред на 10-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 39, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 10-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 19.04.2018 година (четврток) во 15,00 часот.

Дневен  ред:

Усвојување на записник од 9-та седница

 1. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на СОУ „Ѓорче Петров “ Крива Паланка за 2019 година;
 2. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Илинден“ Крива Паланка за 2019 година;
 3. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Јоаким Крчовски “ Крива Паланка за 2019 година;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОЈУДГ „Детелинка “ Крива Паланка за 2019 година;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Правилник за систематизација на работните места во ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Развоен план на ОЈУДГ „Детелинка“ Крива Паланка за 2018-2022 година;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Финансиски извештај за работата на Центарот за развој на СИПР за 2017 година;
 8. Предлог – Одлука за усвојување Извештај за работа на Центарот за развој на Североисточен плански регион за 2017 година;
 9. Предлог – Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година;
 10. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Крива Паланка за 2018 година;
 11. Предлог – Одлука за збратимување на Општина Крива Паланка – Република Македонија со Општина Перечин Република Украина;
 12. Предлог – Одлука за усвојување на Европската повелба за еднаквост на жените и мажите во локалниот живот;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност за подготовка, аплицирање и имплементација на Проектот „Одржливо искористување на културните ресурси на Дупница и Крива Паланка“;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност за подготовка, аплицирање и имплементација на Проектот „Да се подготвиме за климатските промени“;
 15. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант, согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска Инвестициона Банка за Проект „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската Инвестициона Банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/2010) меѓу Општина Крива Паланка и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија;
 16. Предлог – Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од Буџетската сметка на Општина Крива Паланка;
 17. Предлог – Одлука за распишување на Конкурс за откуп на самостојно реализирани публикации и продукции;
 18. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 551/4 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 19. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1080/3 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 20. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1496 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 21. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2998 и кп. бр. 2996/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 22. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 5115/4 во К.О. Жидилово, Општина Крива Паланка;
 23. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9295/10 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 24. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7041 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 25. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9634 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 26. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 50 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 27. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 656/3 и кп. бр. 656/4 во К.О. Варовиште, Општина Крива Паланка;
 28. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2428 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 29. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 1/2 во К.О. Кошари и к.п. бр. 656/3 во К.О. Варовиште, Општина Крива Паланка;
 30. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 9585 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 31. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 7152/3 и кп. бр. 7152/1 во К.О. Крива Паланка и кп. бр. 7838 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 32. Предлог – Одлука за утврдување на месечен надоместок на членовите на Комисијата за урбанизам при Општина Крива Паланка;
 33. Предлог – Одлука за  давање согласност   на Одлуката  за изменување  на тековната состојба  на ЈП Комуналец Крива Паланка;
 34. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за работа на ЈП „Комуналец“ – Крива Паланка за 2017 година;
 35. Предлог – Одлука за доделување на признание за најуспешен просветен работник на територија на Општина Крива Паланка за учебната 2017/2018 година;
 36. Предлог – Правилник за условите, критериумите и правилата за доделување признание за најуспешен просветен работник на територија на Општина Крива Паланка за учебна година. 

                                                                                                     СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                                         Претседател,
                                                                                                              Изабела Павловска , с.р.

Големина на фонт
Контраст