Дневен ред на 8-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 65 и 67  од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 8-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 19.02.2018 година (понеделник) во 14,00 часот.

Дневен  ред:

     Усвојување на записник од 7-та седница

 1. Информација за превземени мерки и активности во текот на второто полугодие на 2017 година на ПС од ОН Крива Паланка за 2017 година ;
 2. Предлог-Одлука за определување на надоместок на трошоците за избори на учесниците во изборната  кампања од чии листи се избрани и од чии листи не се избрани кандидати за членови на Советот  односно кандидат за Градоначалник на Општина Крива Паланка на локални избори Октомври 2017 година
 3. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2018 година на Општина Крива Паланка;
 4. Предлог – Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка;
 5. Предлог – Одлука за изменување на Правилата за работа на облиците на месна самоуправа на Општина Крива Паланка;
 6. Иницијатива  за измена и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка
 7. Предлог-Одлука за прифаќање на иницијатива за изменување и дополнување на Статутот  на Општина Крива Паланка
 8. Предлог-Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка
 9. Предлог – Решение за разрешување на членови на Управниот Одбор на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
 10. Предлог – Решение за разрешување на членови на Одборот за контрола на материјално-финансиско работење на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
 11. Предлог – Решение за именување на членови на Управниот Одбор на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
 12. Предлог – Решение за именување на членови на Одборот за контрола на магтеријално-финансиско работење на ЈП „Калин Камен“ Крива Паланка;
 13. Предлог –Решение за разрешување на одговорно лице кое ќе ги води работите до конститутирање  на ЈП Калин Камен  Крива Паланка
 14. Предлог – Решение за именување на член на Управен Одбор на ЈП „Комуналец“ Крива Паланка
 15. Предлог-Правилник за определување на критериуми за доделување на финансиска помош на здруженија на граѓани и фондации од буџетот на Општина Крива Паланка
 16. Предлог- Одлука за усвојување на Извештај за еднакви можности на жените и мажите за 2017  година              
 17. Предлог –Одлука за усвојување  на Изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка  во Областа  на културата и културните манифестации за 2018 година
 18. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за образование и спорт за 2017 година;
 19. Предлог – Одлука за усвојување на Извештај за реализирани активности по Програмата за култура за 2017 година;
 20. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за активностите на Општина Крива Паланка во областа на ИКТ;
 21. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализирани активности по Програмата за локален економски развој за 2017 година;
 22. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализирани активности по Програмата за социјална заштита за 2017 година;
 23. Предлог – Решение за избор на членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка;
 24. Предлог – Одлука за дефинирање на граница на опфат на улици во Општина Крива Паланка;
 25. Предлог – Одлука за усвојување Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во Општина Крива Паланка за периодот за 2017 година;
 26. Предлог – Одлука за усвојување Извештај за уредување на сообраќајна сигнализација за 2017 година;
 27. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција и одржување на јавното осветлување за 2017 година во Општина Крива Паланка;
 28. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за уредување на градежно земјиште за 2017 година за Општина Крива Паланка;
 29. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локална патна мрежа за 2017 година за Општина Крива Паланка:
 30. Предлог -Одлука за усвојување на Годишен извештај по Програма за изградба,реконструкција и одржување на локална водоводна и канализациона  мрежа  во Општина Крива Паланка  за 2017 година
 31. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за управување со отпад на Општина Крива Паланка за 2017 година
 32. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9440 и к.п. бр.9443 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 33. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2635/2 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 34. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2638 и к.п. бр. 2635/1 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 35. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9500 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 36. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.829/1 (објект 2) во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 37. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.829/1 (објект 1) во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 38. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1008 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 39. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1056/5 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 40. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.446/2 во К.О. Дурачка Река, Општина Крива Паланка;
 41. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2256 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 42. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1597 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 43. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.6663 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 44. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.7812, к.п. бр.7838 и к.п. бр. 7729 во К.О. Конопница, Општина Крива Паланка;
 45. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.2896 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 46. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9406 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;
 47. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.1338/4 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 48. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.996 во К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка;
 49. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр.9470 во К.О. Градец, Општина Крива Паланка;

Седницата ќе се одржи во салата за наставници во ООУ Илинден.

 

                                                                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                 Претседател,
                                                                                     
   Изабела Павловска ,с.р.

 

Големина на фонт
Контраст