Дневен ред на 7-та седница на Советот на Општина Крива Паланка

Врз основа на член 37, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 3 од Деловникот на Советот на Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека 7-та седница на Советот на Општина Крива Паланка ќе се одржи на 26.01.2018 година (петок) во 14,00 часот.

Дневен   ред

      Усвојување на записник од 6-та седница

 1. Предлог-Одлука за усвојување  на Извештај по Програмата  за одржување  на јавни зелени површини во градот Крива Паланка за 2017 година на ЈП Комуналец
 2. Предлог-Одлука за усвојување  на Извештај  за реализација  на годишна програмата  за  јавна чистота за 2017 година на ЈП Комуналец
 3. Предлог – Одлука за определување надоместок за одржување на јавни површини во град Крива Паланка;
 4. Предлог – Одлука за усвојувањ е на Одлуката за утврдување на цените на комуналните услуги  на ЈП Комуналец –Крива Паланка
 5. Предлог –Одлука за усвојување Програма за управуавње  со отпад на Општина Крива Паланка за 2018 година
 6. Предлог – Одлука за формирање Комисија за именување на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти;
 7. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2017 година – Крива Паланка;
 8. Предлог – Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка;
 9. Предлог – Одлука за прифаќање на иницијативата за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка;
 10. Предлог – Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Општина Крива Паланка;
 11. Пречистен текст на Статутот  на Општина Крива Паланка
 12. Предлог – Одлука за изменување на Правилата за работа на облиците на месна самоуправа на Општина Крива Паланка;
 13. Предлог – Решение за разрешување членови на Советот на млади на Општина Крива Паланка;
 14. Предлог – Одлука за распишување јавен повик за предлагање на кандидати за избор на членови на Совет на млади на Општина Крива Паланка;
 15. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 2502  во КО  Конопница Општина Крива Паланка
 16. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 4522/3 во КО Крива Паланка  Општина Крива Паланка
 17. Предлог – Одлука за утврдување за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намените за к.п. бр. 41/2 и к.п.бр.42во КО Крива Паланка Општина Крива Паланка
 18. Предлог-Одлука за уредување  на општински  линиски превоз на патници на  подрачјето на Општина Крива Паланка 
 19. Предлог-Програма за работа на советот на Општина Крива Паланка за 2018 година
 20. Предлог –Одлука за усвојување на Дополнување на Програма за работа на ООУ „Јоаким Крчовски “ – Крива Паланка за учебната 2017/2018 година

 Ве молиме за присуство на седницата во салата за наставници во ООУ Илинден.

 

                                                                       СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
                                                                                                              Претседател,
                                                                                     
         Изабела Павловска ,с.р.

 

Големина на фонт
Контраст